WARUNKI GWARANCJI

 1. Przesłanki oraz zawarcie umowy gwarancyjnej:

  Oferta przedstawiona przez firmę SEVERIN Elektrogeräte GmbH (dalej zwana również „my“) odnośnie zawarcia umowy gwarancyjnej ma zastosowanie (i) wyłącznie do następujących modeli produktów: KA 9475, PG 9710, KA 9476, WK 9477, HM 9478, SM 9479, MW 7892, MW 7893, MW 7894, PG 9745.142, CM 9469, FO 9468, RG 9474, MY 7116.142, MY 7116.683, SC 7172.142 oraz BC 7046.142 ( dalej zwanych „produktami jubileuszowymi“) i nie do produktów określanych jako „drugi wybór“ (tzw. „towary B“), oraz (ii) ma zastosowanie wyłącznie do dnia 30.06.2019.

  Umowa gwarancyjna może zostać zawarta wyłącznie w przypadku pełnej rejestracji, podczas której zostaje wskazany kupujący oraz produkt, na stronie internetowej www.severin-guarantee.com w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu produktu jubileuszowego; umowa gwarancyjna ma zastosowanie wyłącznie do produktów jubileuszowych określonych w procesie rejestracji. Po rejestracji otrzymasz potwierdzenie w wiadomości e-mail („karta gwarancyjna“), zawierające treść umowy, w tym warunki gwarancji.

 2. Zakres zastosowania gwarancji

  Firma SEVERIN Elektrogeräte GmbH gwarantuje, że produkt jubileuszowy pozostanie wolny od wad materiałowych i wad produkcyjnych w okresie gwarancyjnym. Okres gwarancji obejmuje okres 3 lat od dnia wygaśnięcia ustawowych praw gwarancyjnych, do których kupujący jest uprawniony względem sprzedawcy. Ustawowe prawa gwarancyjne względem sprzedawcy zazwyczaj kończą się 2 lata po otrzymaniu produktu jubileuszowego. W przypadku, gdy gwarancja ustawowa obejmuje w indywidualnych przypadkach okres krótszy lub dłuższy niż 2 lata, dodatkowa gwarancja firmy SEVERIN Elektrogeräte GmbH rozpoczyna się po upływie tego skróconego lub przedłużonego okresu gwarancji ustawowej. Oznacza to, że kupujący jest uprawniony do korzystania z zakresu niniejszej gwarancji dopiero po upływie okresu obowiązywania ustawowych praw gwarancyjnych. Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na prawa umowne lub ustawowe względem sprzedawcy.

 3. Zakres gwarancji

  W przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym uwidoczni się wada materiałowa lub wada produkcyjna dotycząca produktu jubileuszowego lub jego części, firma SEVERIN zobowiązuje się do usunięcia tej wady bezpłatnie poprzez naprawę lub wymianę produktu, według własnego uznania. Inne roszczenia wobec firmy SEVERIN, w szczególności związane z uszkodzeniami, są wyłączone.

  Roszczenia na podstawie niniejszej gwarancji nie mogą być składane w odniesieniu do lub w przypadku:

  1. uszkodzeń, które mogą być przypisane do naruszenia instrukcji użycia, niewłaściwej obsługi lub normalnego zużycia,
  2. wad, które w istotny sposób nie zakłócają funkcjonowania produktu jubileuszowego,
  3. części kruchych, takich jak szkło, syntetyki lub żarówki,
  4. dla płyta grillowa, kamiennej płycie i patelnie raclette z RG 9474,
  5. produktów otrzymanych bezpłatnie w ramach akcji promocyjnej (formy do babeczek, sitka do herbaty, kubki termiczne itp.),
  6. interwencji osób lub spółek nieupoważnionych przez firmę SEVERIN w odniesieniu do roszczeń gwarancyjnych;
  7. spóźnionego dochodzenia praw. Spóźnione dochodzenie praw następuje w przypadku, gdy klient nie zgłosi roszczenia w ciągu 1 roku od powzięcia wiedzy lub od racjonalnie możliwego powzięcia wiedzy na temat zaistnienia wady materiałowej i/lub produkcyjnej zgodnie z pkt. 4.

  Usunięcie wady w ramach gwarancji nie powoduje przedłużenia okresu gwarancyjnego.

 4. Dochodzenie praw gwarancyjnych

  Roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji należy składać poprzez kontakt z naszym telefonicznym centrum obsługi klienta, przed zwrotem urządzenia. W przypadku kontaktu z infolinią, należy przygotować następujące informacje:

  • Nazwisko i pełny adres
  • Model + numer artykułu
  • Dowód zakupu z datą zakupu
  • Nazwa sprzedawcy.

  Następnie firma SEVERIN przesyła naklejkę zwrotną, za pomocą której można bezpłatnie zwrócić produkt jubileuszowy do biura firmy określonego przez nasze biuro obsługi klienta. W celu złożenia reklamacji w ramach gwarancji, należy przedstawić dowód zakupu (faktura, paragon), na którym wskazana jest data zakupu, opis modelu i/lub numer artykułu urządzenia, oraz kartę gwarancyjną.

 5. Postanowienia różne

  Prawa wynikające z niniejszej gwarancji nie podlegają przeniesieniu. Gwarancja wygasa w przypadku odsprzedaży.

  Umowa gwarancyjna podlega niemieckim prawom federalnym, z wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej sprzedaży towarów – CISG. Przepisy ustawowe ograniczające wybór prawa pozostają jednak nienaruszone. W szczególności, niezależnie od wyboru prawa oraz zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr. 593/2008 („Rzym I“), klient korzysta z bezwzględnej ochrony prawa, które miałyby zastosowanie bez ww. wyboru prawa, zgodnie ze zdaniem 1 ww. rozporządzenia.

 6. Inne ważne informacje dla klienta

  Czynności techniczne prowadzące do zawarcia umowy; Korekta błędów wprowadzania danych
  Umowa gwarancyjna zostaje zawarta po dokonaniu pełnej rejestracji na stronie www.severin-guarantee.com zgodnie z pkt 1 warunków gwarancji. Formularz rejestracyjny został zaprojektowany w taki sposób, aby można było rozpoznać i poprawić błędy we wprowadzanych danych w dowolnym momencie do chwili wciśnięcia przycisku „Wyślij“. Pomyślne zawarcie umowy gwarancyjnej zostanie potwierdzone wiadomością wysłaną na podany adres e-mail; wiadomość ta zawiera treść umowy, w tym warunki gwarancji.

  Przechowywanie tekstu umowy i dostępność dla klienta
  Umowa gwarancyjna jest przechowywana przez firmę Severin i można zwrócić się o jej udostępnienie pod adresem e-mail: information@severin.de.

  Język umowy
  Ostateczna umowa sporządzona jest w języku polskim.

  Kodeks postępowania firmy Severin
  Firma Severin podlega postanawianiom Kodeksu postępowania BSCI (Business Social Compliance Initiative). Kodeks ten jest dostępny pod adresem http://www.bsci-intl.org/content/bsci-code-conduct.

  Rozwiązywania sporów konsumenckich
  Firma SEVERIN nie uczestniczy w tym rozstrzyganiu sporów konsumenckich przed komisją arbitrażową.